Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Олiйник Олександр Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Промбудприлад"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79012, м.Львiв, вул. Акад.А.Сахарова, 42
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31588943
5. Міжміський код та телефон, факс
0322971359 0322971359
6. Електронна поштова адреса
bc.expert@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.prombudprylad.bfg.lviv.ua в мережі Інтернет 06.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 05.03.2019 70322.00 14064.40 500.00
Зміст інформації:
Рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Промбудприлад" (надалi - Товариство) (Протокол №1 вiд 05.03.2019 р.) прийнято рiшення схвалити вчинення Товариством за рiшенням Наглядової Ради Товариства протягом одного року (до 04 березня 2020 року включно) значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) наступною граничною сукупною вартiстю:
Договорe (iв) пiдряду (субпiдряду) - до 500 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто 70322,00 тис. грн
Уповноважити Генерального директора вчиняти та пiдписувати такi правочини вiд iменi Товариства.
2 05.03.2019 56257.60 14064.40 400.00
Зміст інформації:
Рiшенням Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Промбудприлад" (надалi - Товариство) (Протокол №1 вiд 05.03.2019 р.) прийнято рiшення схвалити вчинення Товариством за рiшенням Наглядової Ради Товариства протягом одного року (до 04 березня 2020 року включно) значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) наступною граничною сукупною вартiстю:
Договору (iв) про надання фiнансових послуг (кредитний договiр, позики, фiнансовий лiзинг, банкiвська гарантiя, та iнше); договору (iв) купiвлi – продажу, поставки, комiсiї; договору (iв) застави, поруки, iпотеки - до 400 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто 56257,60 тис. грн.
Уповноважити Генерального директора вчиняти та пiдписувати такi правочини вiд iменi Товариства.